Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz okreœlić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij
Oprocentowanie pożyczek oraz opłaty i prowizje

Oprocentowanie pożyczek oraz opłaty i prowizje


1.      Agencja nie pobiera żadnych opłat i prowizji za udzielenie pożyczek.

2.      Agencja pobiera prowizje i opłaty inne aniżeli określone w ust. 1 zgodnie z Taryfą prowizji i opłat obowiązującą w Agencji.

3.      Obowiązująca Taryfa prowizji i opłat dostępna jest w siedzibie oraz na stronie internetowej Agencji www.rfp.wmarr.olsztyn.pl  zakładka PO RPW Pożyczka Globalna (2).

4.      Pożyczki udzielane są:

1) na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis,
lub

2)    na warunkach rynkowych.

5.     Pożyczki udzielane zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, określonymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 września 2011 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 (Dz. U. nr 210, poz. 1255 z późn. zm.), oprocentowane są w wysokości 0,00% w stosunku rocznym, przy czym do obliczeń wysokości pomocy de minimis zastosowanie ma stopa referencyjna ustalana na podstawie Komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych, publikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wysokość stopy referencyjnej jest sumą stopy bazowej obowiązującej w Polsce, publikowanej przez KE i marży właściwej dla przedsiębiorcy, ustalonej przez Agencję w trakcie rozpatrywania wniosku o udzielenie pożyczki.

6.     Pożyczki udzielane na warunkach rynkowych, oprocentowane są według stopy referencyjnej, obowiązującej w dniu zawarcia umowy pożyczki, ustalanej na podstawie Komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych, publikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wysokość stopy referencyjnej jest sumą stopy bazowej obowiązującej w Polsce, publikowanej przez KE i marży właściwej dla przedsiębiorcy, ustalonej przez Agencję w trakcie rozpatrywania wniosku o udzielenie pożyczki.

7.      W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt. 1 Agencja na etapie rozpatrywania wniosku o udzielenie pożyczki dokonuje badania dopuszczalności udzielenia pomocy de minimis.

8.     Marżę ustala się zależnie od kategorii ratingu przedsiębiorstwa i oferowanego poziomu zabezpieczeń.

9.     Oprocentowanie jest stałe w całym okresie finansowania (spłaty pożyczki) i wyrażane jest  w stosunku rocznym.

10.  Odsetki naliczane są od aktualnego stanu zadłużenia od dnia uruchomienia pożyczki lub jej części i nie są kapitalizowane.

11.  Odsetki naliczane są za miesięczne okresy obrachunkowe.

12.  W odniesieniu do renegocjowanych umów pożyczek nie spłacanych w terminie może mieć zastosowanie inne oprocentowanie niż ustalone w pierwotnej umowie pożyczki, jednak nie niższe niż określone w ust. 6.
wersja do druku
Warmińsko - Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie
10-516 Olsztyn, Pl. Gen. Józefa Bema 3 pokój nr 15, tel. 89 521 12 79/89, fax 89 521 12 60
www.wmarr.olsztyn.pl, e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl