Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz okreœlić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij
Zakres przedmiotowy

Zakres przedmiotowy wykorzystania środków pożyczki


1. Przedmiotem współfinansowania ze środków pożyczki mogą być w szczególności:

1)     przedsięwzięcia podnoszące mobilność i konkurencyjność istniejących przedsiębiorstw,

2)     przedsięwzięcia związane z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa,

3)     inwestycje polegające m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno- usługowo- handlowych,

4)     tworzenie nowych miejsc pracy,

5)     wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,

6)     zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty, w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,

7)     inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP, w tym cele obrotowe zgodnie z zapisami pkt 3.2.6-3.2.8 zawartymi w Nocie wyjaśniającej w zakresie instrumentów inżynierii finansowej zgodnie z artykułem 44 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, tj. COCOF 10-0014/05 z dnia 8 lutego 2012 r.

2. Koszty kwalifikowane do finansowania ze środków pożyczki są ściśle związane z celami  przedsięwzięcia i stanowią wydatki w kwotach brutto w szczególności na:

1)     zakup nieruchomości niezabudowanych (gruntów), ruchomości zabudowanych, przy czym wydatki na nabycie nieruchomości niezabudowanej (gruntu) lub na nabycie nieruchomości zabudowanej z zamiarem wyburzenia stojących na niej budynków mogą być uznane za kwalifikowane do finansowania pożyczką do wysokości 50% wnioskowanej kwoty pożyczki, co oznacza, że wydatki te nie mogą być jedynymi wydatkami finansowanymi pożyczką; wyższy udział procentowy dopuszczalny jest w przedsięwzięciach związanych z ochroną środowiska naturalnego,

2)     zakup środków trwałych, takich jak: budowle, budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej, maszyny, urządzenia, aparaty, środki transportu, narzędzia, przyrządy, wyposażenie, inne ruchomości,

3)     zakup przedmiotów, o których mowa w pkt. 2 nie zaliczonych do środków trwałych,

4)     zakup wartości niematerialnych i prawnych,

5)     zakup usług obcych np. robót: budowlanych, w tym także remontowych, montażowych i instalacyjnych, usług projektowych, usług transportowych, usług szkoleniowych w zakresie doradztwa zawodowo-specjalistycznego, usług sporządzania ekspertyz, usług przeprowadzania badań i analiz, usług w zakresie informacji i promocji (np. budowa strony internetowej),

6)     zakup materiałów budowlanych w celu wykonania robót: budowlanych, w tym także remontowych, montażowych i instalacyjnych,

7)     zakup środków obrotowych (towary, materiały/surowce, produkty, półprodukty):

a)     przez przedsiębiorcę rozpoczynającego działalność gospodarczą i/lub

b)    w przypadku nowego przedsięwzięcia realizowanego przez przedsiębiorcę w związku z rozwojem działalności i/lub

c)     zmiany profilu/ rozszerzenia/zwiększenia działalności w związku z jej rozwojem,

przy czym wydatki te nie mogą być jedynymi wydatkami finansowanymi pożyczką,

8)     kaucje, zaliczki, opłaty franczyzowe itp., pod warunkiem, że ich zwrot przeznaczony zostanie na spłatę pożyczki lub na dalszy rozwój firmy.

3. Pożyczkobiorca może rozpocząć realizację przedsięwzięcia przed dniem złożenia wniosku o udzielenie pożyczki, natomiast pożyczka może finansować wydatki poniesione lub do poniesienia przez pożyczkobiorcę po dniu złożenia wniosku o udzielenie pożyczki.

4. Ryzyko i skutki wynikające z odmowy udzielenia pożyczki, w tym w sytuacji, o której mowa w ust. 3,  ponosi przedsiębiorca wnioskujący o pożyczkę.

5.  Zobowiązania bieżące przedsiębiorstwa, np. z tytułu: wynagrodzeń pracowniczych, opłat eksploatacyjnych (np. czynsz, woda, ścieki, energia, gaz), opłat administracyjnych, opłat telekomunikacyjnych, spłaty zobowiązań finansowych takich jak: pożyczka, kredyt, leasing, opłaty i prowizje oraz odsetki związane z zakupem produktów bankowych, spłaty zobowiązań publiczno-prawnych, kosztów postępowania sądowego/administracyjnego, kar, grzywien, zakupu środków obrotowych w ramach dotychczasowego profilu i dotychczasowych rozmiarów prowadzonej działalności, przejęcia przedsiębiorstwa, a także inwestycji kapitałowych np. zakup papierów wartościowych, kupno/wniesienie akcji/udziałów, nie mogą być współfinansowane ze środków pożyczki.

6. Zakres przedmiotowy wykorzystania środków pożyczki nie może dotyczyć finansowania zakupów o charakterze konsumpcyjnym.

7. Pożyczka nie może być przeznaczona na współfinansowanie wydatków z innych funduszy UE, bądź wydatków współfinansowanych z innego wspólnotowego instrumentu finansowego UE, Funduszy Strukturalnych, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej.

8. Pożyczka nie może finansować wydatków, które zostały lub zostaną sfinansowane/ zrefundowane z innych środków publicznych, w tym unijnych, bez względu na formę tego finansowania.
wersja do druku
Warmińsko - Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie
10-516 Olsztyn, Pl. Gen. Józefa Bema 3 pokój nr 15, tel. 89 521 12 79/89, fax 89 521 12 60
www.wmarr.olsztyn.pl, e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl