Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz okreœlić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij
Podmioty, które mogą ubiegać się o pożyczkę

Podmioty, które mogą ubiegać się o pożyczkę


1.     Pożyczkę otrzymać może przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz.U. 2010 nr 220 poz. 1447), spełniający warunki mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy określone w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. UE L 187 z 26 czerwca 2014 r.) uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, mający siedzibę i prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

2.     Pożyczkę otrzymać może także przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, rozpoczynający działalność gospodarczą.

3.     Pożyczki nie są udzielane przedsiębiorcom, którzy:

1)     są przedsiębiorcami zagrożonymi/znajdującymi się w trudnej sytuacji, w rozumieniu pkt. 9-11 komunikatu Komisji w sprawie Wytycznych Wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE C 244/02 z 01.10.2004 r.),

2)     są wykluczeni, stosownie do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis – dotyczy przedsiębiorców, którzy ubiegają się o pożyczkę na zasadach pomocy de minimis

3)     podlegają wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i których osoby uprawnione do reprezentacji podlegają takiemu wykluczeniu - to jest o pożyczkę nie może ubiegać się podmiot, na którym ciąży obowiązek zwrotu środków publicznych,

4)     na podstawie art. 12 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z dnia 6 lipca 2012 r., poz. 769) posiadają zakaz dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

5)     są obciążeni obowiązkiem zwrotu pomocy, wynikającym z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem,

6)     znajdują się w okresie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej,

7)     pozostają w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, naprawczego lub pod zarządem komisarycznym,

8)     posiadają zaległości z tytułu: spłaty kredytów/pożyczek, innych zobowiązań finansowych, należności publicznoprawnych, bieżących zobowiązań (np. opłat za wodę, energię, gaz, telefon), zobowiązań wobec pracowników, dostawców i odbiorców oraz w okresie ostatnich 12 miesięcy, licząc wstecz od daty złożenia wniosku o udzielenie pożyczki, nieterminowo regulowali wymienione płatności,

9)     nie posiadają zdolności kredytowej i/lub perspektywicznej zdolności kredytowej,

10)  zostali prawomocnie skazani za przestępstwo umyślne i/lub przestępstwo skarbowe, np. przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniężnemu i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych oraz wobec których wszczęto postępowanie karne w związku z popełnieniem przestępstwa umyślnego i/lub przestępstwa skarbowego,

11)  nie posiadają środków finansowych zabezpieczających udział własny w realizację przedsięwzięcia opisanego we wniosku o udzielenie pożyczki,

12)  w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku o udzielenie pożyczki naruszyli warunki  jakiejkolwiek umowy zawartej z Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie.
wersja do druku
Warmińsko - Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie
10-516 Olsztyn, Pl. Gen. Józefa Bema 3 pokój nr 15, tel. 89 521 12 79/89, fax 89 521 12 60
www.wmarr.olsztyn.pl, e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl