Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz okreœlić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij
Podmioty, które mogą ubiegać się o pożyczkę

Podmioty, które mogą ubiegać się o pożyczkę


1. Pożyczkę otrzymać może przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz.U. 2010 nr 220 poz. 1447), spełniający warunki mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy określone w ZAŁĄCZNIKU I do ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. (Dz. Urz. UE L 214 z 9 sierpnia 2008 r. z późn. zm.) uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu WE (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych), mający siedzibę i prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

2. Pożyczkę otrzymać może także przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, rozpoczynający działalność gospodarczą.

3. Pożyczki nie są udzielane przedsiębiorcom, którzy:

 

1)     są przedsiębiorcami zagrożonymi/znajdującymi się w trudnej sytuacji, w rozumieniu pkt. 9-11 komunikatu Komisji w sprawie Wytycznych Wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE C 244/02 z 01.10.2004 r.),

2) są wykluczeni, stosownie do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis – dotyczy przedsiębiorców, którzy ubiegają się o pożyczkę na zasadach pomocy de minimis

3) są wykluczeni z ubiegania się o otrzymanie środków na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - to jest o pożyczkę nie może ubiegać się podmiot, na którym ciąży obowiązek zwrotu środków publicznych,

4) na podstawie art. 12 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z dnia 6 lipca 2012 r., poz. 769) posiadają zakaz dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

5) są obciążeni obowiązkiem zwrotu pomocy, wynikającym z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem,

6) znajdują się w okresie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej,

7) pozostają w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, naprawczego lub pod zarządem komisarycznym,

8) posiadają zaległości z tytułu: spłaty kredytów/pożyczek, należności publicznoprawnych, bieżących zobowiązań (np. opłat za wodę, energię, gaz, telefon), zobowiązań wobec dostawców i odbiorców oraz w okresie ostatnich 12 miesięcy, licząc wstecz od daty złożenia wniosku o udzielenie pożyczki, nieterminowo regulowali wymienione płatności,

9) nie posiadają zdolności kredytowej i/lub perspektywicznej zdolności kredytowej,

10) zostali prawomocnie skazani za przestępstwo umyślne i/lub przestępstwo skarbowe, np. przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniężnemu i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych oraz wobec których wszczęto postępowanie karne w związku z popełnieniem przestępstwa umyślnego i/lub przestępstwa skarbowego,

11) nie posiadają środków finansowych zabezpieczających udział własny w realizację przedsięwzięcia opisanego we wniosku o udzielenie pożyczki,

12) w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku o udzielenie pożyczki naruszyli warunki  jakiejkolwiek umowy zawartej z Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie.


Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013wersja do druku
Warmińsko - Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie
10-516 Olsztyn, Pl. Gen. Józefa Bema 3 pokój nr 15, tel. 89 521 12 79/89, fax 89 521 12 60
www.wmarr.olsztyn.pl, e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl