Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz okreœlić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij
Oprocentowanie pożyczek oraz opłaty i prowizje

Oprocentowanie pożyczek oraz opłaty i prowizje


 1. Agencja nie pobiera żadnych opłat i prowizji za udzielenie i obsługę pożyczek

 2. Pożyczkobiorca ponosi koszty związane z ustanowieniem, zmianą, zwolnieniem zabezpieczenia spłaty pożyczki oraz koszty postępowania windykacyjnego i egzekucyjnego, w tym między innymi:

  1. pism/zawiadomień z tytułu nieterminowej spłaty, wypowiedzenia/rozwiązania umowy pożyczki i umów dotyczących zabezpieczenia spłaty pożyczki,

  2. ustanowienia, zmiany i zwolnienia zabezpieczenia spłaty pożyczki, zarządzania przedmiotem zabezpieczenia, w tym także ewentualnych wycen, należności publiczno-prawnych związanych z przedmiotem zabezpieczenia (np. podatki, opłaty, mandaty, kary), zaspokojenia roszczeń Agencji z przedmiotu zabezpieczenia,

  3. oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, sporządzonego w formie aktu notarialnego,

  4. postępowania windykacyjnego i czynności egzekucyjnych,

  5. dokonanych przez Agencję czynności, w związku z nieprawidłową realizacją przez pożyczkobiorcę umowy pożyczki i umów dotyczących zabezpieczenia spłaty pożyczki

 3. Pożyczki udzielane są:

  1. na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, lub

  2. na warunkach rynkowych.

 4. Pożyczki udzielane zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, określonymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 września 2011 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 (Dz. U. nr 210, poz. 1255 z późn. zm.), oprocentowane są w wysokości 0,00% w stosunku rocznym, przy czym do obliczeń wysokości pomocy de minimis zastosowanie ma stopa referencyjna ustalana na podstawie Komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych, publikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wysokość stopy referencyjnej jest sumą stopy bazowej obowiązującej w Polsce, publikowanej przez KE i marży właściwej dla przedsiębiorcy, ustalonej przez Agencję w trakcie rozpatrywania wniosku o udzielenie pożyczki.

 5. Pożyczki udzielane na warunkach rynkowych, oprocentowane są według stopy referencyjnej, obowiązującej w dniu zawarcia umowy pożyczki, ustalanej na podstawie Komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych, publikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wysokość stopy referencyjnej jest sumą stopy bazowej obowiązującej w Polsce, publikowanej przez KE i marży właściwej dla przedsiębiorcy, ustalonej przez Agencję w trakcie rozpatrywania wniosku o udzielenie pożyczki.

 6. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt. 1 Agencja na etapie rozpatrywania wniosku o udzielenie pożyczki dokonuje badania dopuszczalności udzielenia pomocy de minimis.

 7. Marżę ustala się zależnie od kategorii ratingu przedsiębiorstwa i oferowanego poziomu zabezpieczeń.

 8. Oprocentowanie jest stałe w całym okresie finansowania (spłaty pożyczki) i wyrażane jest  w stosunku rocznym.

 9. Odsetki naliczane są od aktualnego stanu zadłużenia od dnia uruchomienia pożyczki lub jej części i nie są kapitalizowane.

 10. Odsetki naliczane są za miesięczne okresy obrachunkowe.

 11. W odniesieniu do renegocjowanych umów pożyczek nie spłacanych w terminie może mieć zastosowanie inne oprocentowanie niż ustalone w pierwotnej umowie pożyczki, jednak nie niższe niż określone w ust. 5.wersja do druku
Warmińsko - Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie
10-516 Olsztyn, Pl. Gen. Józefa Bema 3 pokój nr 15, tel. 89 521 12 79/89, fax 89 521 12 60
www.wmarr.olsztyn.pl, e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl