Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz okreœlić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij
Podmioty, które mogą ubiegać się o pożyczkę

Podmioty, które mogą ubiegać się o pożyczkę


1. Pożyczkę otrzymać może przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz.U. 2010 nr 220 poz. 1447), spełniający warunki mikro, małeglub średniego przedsiębiorcy określone w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. UE L 187 z 26 czerwca 2014 r.) uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, mający siedzibę i prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

2. Pożyczkę otrzymać może także przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, rozpoczynający działalność gospodarczą.

3. Pożyczki nie są udzielane przedsiębiorcom, którzy:

1) są przedsiębiorcami zagrożonymi/znajdującymi się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 20) Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C  249/1 z 31.07.2014 r.),

2) są wykluczeni, stosownie do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis – dotyczy przedsiębiorców, którzy ubiegają się o pożyczkę na zasadach pomocy de minimis

3) podlegają wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i/lub na podstawie innych przepisów prawa i których osoby uprawnione do reprezentacji podlegają takiemu wykluczeniu - to jest o pożyczkę nie może ubiegać się podmiot, na którym ciąży obowiązek zwrotu środków publicznych,

4) na podstawie art. 12 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z dnia 6 lipca 2012 r., poz. 769) posiadają zakaz dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

5) są obciążeni obowzkiem zwrotu pomocy, wynikacym z decyzji Komisji Europejskiej uznacej pomoc za niezgodz prawem oraz ze wspólnym rynkiem,

6) znajdują się w okresie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej,

7) pozostają w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, naprawczego lub pod zarządem komisarycznym oraz zachodzą wobec nich okoliczności dające podstawę do jakiegokolwiek z wymienionych zdarzeń,

8) posiadają zaległości z tytułu: spłaty kredytów/pożyczek, innych zobowiązań finansowych, należności publicznoprawnych, w tym m.in. podatków oraz składek i opłat na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, bieżących zobowiązań (np. opłat za wodę, energię, gaz, telefon), zobowiązań wobec pracowników, dostawców i odbiorców oraz w okresie ostatnich 12 miesięcy, licząc wstecz od daty złożenia wniosku o udzielenie pożyczki, nieterminowo regulowali wymienione płatności,

9) nie posiadają zdolności kredytowej i/lub perspektywicznej zdolności kredytowej,

10) zostali prawomocnie skazani za przestępstwo umyślne i/lub przestępstwo skarbowe, np. przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniężnemu i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych oraz wobec których wszczęto postępowanie karne w związku z popełnieniem przestępstwa umyślnego i/lub przestępstwa skarbowego,

11) nie posiadają środków finansowych zabezpieczających udział własny w realizację przedsięwzięcia opisanego we wniosku o udzielenie pożyczki,

12) w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku o udzielenie pożyczki naruszyli warunki  jakiejkolwiek umowy zawartej z Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie.
wersja do druku
Warmińsko - Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie
10-516 Olsztyn, Pl. Gen. Józefa Bema 3 pokój nr 15, tel. 89 521 12 79/89, fax 89 521 12 60
www.wmarr.olsztyn.pl, e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl