Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz okreœlić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij
Ogłoszenie o wznowieniu naboru wniosków 1

WARMIŃSKO- MAZURSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W OLSZTYNIE
informuje o

wznowieniu naboru wniosków o udzielenie pożyczki 

Pożyczki udzielane będą na podstawie Umowy Operacyjnej - Pożyczka Globalna nr 2/PG/POPW/2013/11 z dnia 18 lipca 2014 r., zawartej pomiędzy WMARR S.A. w Olsztynie, jako Pośrednikiem Finansowym, i Bankiem Gospodarstwa Krajowego, będącym Beneficjentem projektu „Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MŚP. Instrument wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej” w ramach I Osi priorytetowej: Nowoczesna Gospodarka, Działania I.2: Instrumenty inżynierii finansowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013.

Wnioski o udzielenie pożyczki można składać w trybie ciągłym, do momentu przekroczenia dostępnych środków w ramach PO RPW_POŻYCZKA GLOBALNA (2). WMARR S.A. w Olsztynie zamieści stosowne ogłoszenie na stronie internetowej Agencji:  www.rfp.wmarr.olsztyn.pl, w sprawie wstrzymania naboru wniosków o udzielenie pożyczki.

Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania na pożyczki w ramach POŻYCZKI GLOBALNEJ wynosi 7 200 000 PLN. Pożyczki w ramach projektu udzielane są do wyczerpania tej kwoty. 

Pożyczkę otrzymać mogą: mikro, mali i średni przedsiębiorcy, posiadający siedzibę i prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, także przedsiębiorcy, rozpoczynający działalność gospodarczą.

Maksymalna kwota pożyczki wynosi: 300 000 PLN 

Maksymalne łączne zaangażowanie Agencji wobec jednego przedsiębiorcy z tytułu udzielonych pożyczek w ramach Umowy Operacyjnej - Pożyczka Globalna nie może przekroczyć kwoty 300.000 PLN na dzień podjęcia decyzji o udzieleniu pożyczki.

Pożyczki udzielane są na okres maksymalnie do 60 miesięcy (5 lat)

Przedmiotem współfinansowania ze środków pożyczki mogą być w szczególności:

1) przedsięwzięcia podnoszące mobilność i konkurencyjność istniejących przedsiębiorstw,

2) przedsięwzięcia związane z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa,

3) inwestycje polegające m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno- usługowo- handlowych,

4) tworzenie nowych miejsc pracy,

5) wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,

6) zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty, w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,

7) inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP, w tym cele obrotowe. 

Pożyczki udzielane są:

1) na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy
de minimis, lub

2) na warunkach rynkowych.

Pożyczki udzielane zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, określonymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 września 2011 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 (Dz. U. nr 210, poz. 1255 z późn. zm.), oprocentowane są w wysokości 0,00% w stosunku rocznym.

Pożyczki udzielane na warunkach rynkowych, oprocentowane są według stopy referencyjnej, obowiązującej w dniu zawarcia umowy pożyczki, ustalanej na podstawie Komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych, publikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Agencja nie pobiera żadnych opłat i prowizji za udzielenie pożyczek.

Wnioski o udzielenie pożyczki wraz z załącznikami, należy składać w Sekretariacie Agencji w godz. 8:00 - 15:30 lub przesłać pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, bądź przesyłką kurierską na poniższy adres: 

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

Plac Gen Józefa Bema 3 (Sekretariat - I piętro, pokój 114)

10-516 Olsztyn

Wnioski będą podlegały ocenie według kolejności wpływu.

W przypadku wyczerpania środków w ramach POŻYCZKI GLOBALNEJ, kolejne wnioski nie będą przyjmowane, a wnioski oczekujące w kolejce nie będą poddawane ocenie, o czym Wnioskodawca zostanie poinformowany na piśmie. 

Wniosek o udzielenie pożyczki wraz z załącznikami sporządzony w wersji papierowej zgodnie z wzorem określonym przez WMARR S.A. w Olsztynie należy złożyć w zaklejonej kopercie. Na opakowaniu powinny znajdować się następujące dane:

  • pełna nazwa oraz adres Wnioskodawcy
  • nazwa projektu: „Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrument wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej”
  • program operacyjny: „Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013, I Oś Priorytetowa: Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.2: Instrumenty inżynierii finansowej”
  • produkt: ”PRODUKT FINANSOWY - POŻYCZKA GLOBALNA”, w ramach Umowy Operacyjnej – Pożyczka Globalna nr 2/PG/POPW/2013/11 z dnia 18 lipca 2014 r.
  • kwota wnioskowanej pożyczki w PLN

Brak któregokolwiek z ww. elementów skutkuje nie przyjęciem lub zwrotem wniosku.

Wpływ wniosku zostanie potwierdzony stemplem Sekretariatu WMARR S.A. w Olsztynie na kopercie, w której składany jest wniosek, opatrzonym podpisem i datą oraz godziną wpływu wniosku.

Za datę wpływu wniosku przyjmuje się datę i godzinę przyjęcia wniosku przez Sekretariat Agencji, przy czym w przypadku przesyłki pocztowej bądź kurierskiej uznaje się, że godziną wpływu jest godz. 15:30.

Wniosek wraz z załącznikami składany jest w formie trwale spiętej w sposób uniemożliwiający zagubienie stron, winien być kompletnie wypełniony w sposób pozwalający go ocenić.

Wnioski nie spełniające powyższych wymogów i w przypadku istotnych braków będą odrzucone.

Informacje dotyczące zasad ubiegania się o pożyczki, oceny wniosków, oraz warunki i zasady udzielania pożyczek, w tym wydatki kwalifikowane do finansowania pożyczką określone zostały w Regulaminie udzielania pożyczek.

Regulamin udzielania pożyczek, formularz wniosku o udzielenie pożyczki oraz formularze dokumentów stanowiących załączniki do wniosku, według wzorów określonych przez Agencję, a także wykaz dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o udzielenie pożyczki dostępne są w siedzibie oraz na stronie internetowej Agencji:  www.rfp.wmarr.olsztyn.pl  zakładka PO RPW Pożyczka Globalna (2). 

 

Pytania prosimy kierować na powyżej podany adres lub:
e-mail:                       
wmarr@wmarr.olsztyn.pl

tel.:                 89 521 12 79,    89 521 12 89       
fax:                  89 521 12 60wersja do druku
Warmińsko - Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie
10-516 Olsztyn, Pl. Gen. Józefa Bema 3 pokój nr 15, tel. 89 521 12 79/89, fax 89 521 12 60
www.wmarr.olsztyn.pl, e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl