Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz okreœlić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij
Zabezpieczenie spłaty

Zabezpieczenie spłaty pożyczki


 

1. Wartość zabezpieczenia spłaty pożyczki wynosi minimum 100% kwoty udzielonej pożyczki.

2. Do podstawowych form prawnych zabezpieczeń spłaty pożyczek, przyjmowanych przez Agencję należą:

1) weksel in blanco pożyczkobiorcy wraz z deklaracją wystawcy weksla (zabezpieczenie przyjmowane obligatoryjnie),

2) poręczenie spłaty pożyczki według prawa cywilnego lub wekslowego, udzielone przez osoby trzecie, w tym osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, przedsiębiorców, krajowe instytucje rządowe, samorządowe lub pozarządowe, o dobrej kondycji finansowej,

3) poręczenie spłaty pożyczki według prawa cywilnego, udzielone przez Fundusz Poręczeń Kredytowych,

4) gwarancja banku o dobrej kondycji finansowej, mającego siedzibę w kraju,

5) przeniesienie własności rzeczy ruchomej (przewłaszczenie) na zabezpieczenie,

6) zastaw rejestrowy,

7) przelew (cesja) wierzytelności na zabezpieczenie, w tym między innymi przelew wierzytelności z rachunku bankowego pożyczkobiorcy albo innej osoby.

8) przelew (cesja) praw z umowy ubezpieczenia składników majątku,

9) ubezpieczenie wierzytelności (pożyczki),

10) hipoteka na:

a) prawie własności całej nieruchomości wraz z przynależnościami,

b) prawie użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z budynkami i urządzeniami na użytkowanym gruncie stanowiącymi własność użytkownika wieczystego,

c) spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, 

d) prawie własności/prawie użytkowania wieczystego części ułamkowej nieruchomości, jeżeli stanowi ona drogę dojazdową do nieruchomości, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach na części ułamkowej nieruchomości nie stanowiącej drogi dojazdowej, jeżeli jest to celowe z uwagi na tak ustalony sposób korzystania z nieruchomości, 

11) blokada środków na rachunku bankowym pożyczkobiorcy albo innej osoby, połączona z przyjęciem nieodwołalnego pełnomocnictwa do dysponowania przez Agencję środkami złożonymi na tym rachunku.

3. W przypadku ustanowienia zabezpieczenia rzeczowego Agencja przyjmuje, jako dodatkowe zabezpieczenie, cesję wierzytelności z umowy ubezpieczenia przedmiotu zabezpieczenia rzeczowego albo umowę ubezpieczenia wystawioną na rzecz Agencji. Obowiązek ten nie dotyczy zabezpieczeń rzeczowych ustanawianych na nieruchomościach niezabudowanych lub na nieruchomościach zabudowanych budynkami, których wartość nie ma wpływu na wartość nieruchomości.

4. W przypadku ustanowienia zabezpieczenia rzeczowego Agencja przyjmuje, jako dodatkowe zabezpieczenie, cesję wierzytelności z umowy ubezpieczenia przedmiotu zabezpieczenia rzeczowego albo umowę ubezpieczenia wystawioną na rzecz Agencji. Obowiązek ten nie dotyczy zabezpieczeń rzeczowych ustanawianych na nieruchomościach niezabudowanych lub na nieruchomościach zabudowanych budynkami, których wartość nie ma wpływu na wartość nieruchomości.

5. Składki ubezpieczeniowe opłacane są jednorazowo. Fakt oraz sposób opłacenia składki powinien być poświadczony przez zakład ubezpieczeń. Na uzasadniony wniosek pożyczkobiorcy Agencja może wyrazić zgodę na zapłatę składek w ratach.

6. Agencja nie ustanawia (nie przyjmuje) zabezpieczeń rzeczowych na:

1)      środkach obrotowych, w tym między innymi towarach, produktach,

2)      rzeczach trudno zbywalnych,

3)      rzeczach, których wartość jest trudna do określenia.

7. Forma zabezpieczenia pożyczki uzgadniana jest przez Agencję indywidualnie z pożyczkobiorcą i zależy w szczególności od: kwoty pożyczki, ryzyka przedsięwzięcia, stanu majątkowego i statusu prawnego pożyczkobiorcy oraz skuteczności (płynności) zabezpieczeń.

8. Agencja może zastosować jedno lub kilka zabezpieczeń (form zabezpieczeń) jednocześnie.

9. Przyjęcie zabezpieczenia osobistego (poręczenia, gwarancji) poprzedzone jest oceną sytuacji majątkowej oraz ekonomiczno-finansowej podmiotu udzielającego zabezpieczenia i w związku z tym:

1) w przypadku, gdy zabezpieczenia osobistego udziela osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej Agencja wymaga przedstawienia zaświadczenia o źródle i wysokości dochodów oraz oświadczenia o sytuacji majątkowo-finansowej,

2) w przypadku, gdy zabezpieczenia osobistego udziela przedsiębiorca lub inna instytucja, Agencja wymaga przedstawienia dokumentów określonych w wykazie dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o udzielenie pożyczki.

10. Jeżeli wystawcą weksla jest osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą i prowadząca działalność gospodarczą samodzielnie lub w formie spółki cywilnej z innymi przedsiębiorcami albo spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej pozostająca w związku małżeńskim Agencja wymaga by współmałżonek:

1) osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą, w tym również wspólnikiem spółki cywilnej,

2) osoby fizycznej będącej wspólnikiem w spółce jawnej,

3) osoby fizycznej będącej partnerem w spółce partnerskiej,

4) osoby fizycznej będącej komplementariuszem spółki komandytowej i komadytowo-akcyjnej,

poręczył za zapłatę weksla.

11. Jeżeli poręczenia według prawa cywilnego lub wekslowego udziela osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, osoba fizyczną będąca przedsiębiorcą i prowadząca działalność gospodarczą samodzielnie lub w formie spółki cywilnej z innymi przedsiębiorcami albo spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, pozostająca w związku małżeńskim,  Agencja  wymaga by współmałżonek:

1) osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej,

2) osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą, w tym również wspólnikiem spółki cywilnej,

3) osoby fizycznej będącej wspólnikiem w spółce jawnej,

4) osoby fizycznej będącej partnerem w spółce partnerskiej,

5) osoby fizycznej będącej komplementariuszem spółki komandytowej i komadytowo-akcyjnej,

 poręczył za zapłatę weksla/spłatę pożyczki.

12. Zmiana formy, przedmiotu oraz zakresu zabezpieczenia spłaty pożyczki może być dokonana na wniosek pożyczkobiorcy, pod warunkiem, że nie zostanie zagrożona terminowa spłata pożyczki wraz z odsetkami.

13. Po spłacie wierzytelności z tytułu umowy pożyczki oraz w innych uzasadnionych przypadkach, Agencja podejmuje czynności związane ze zwolnieniem zabezpieczenia.

14. Warunki zabezpieczeń określane są w umowach ustanawiających zabezpieczenie, a dokumentacja zabezpieczeń stanowi integralną część umowy pożyczki.

15. Do czasu wygaśnięcia zobowiązań wobec Agencji wynikających z umowy pożyczki, Agencja ma prawo podejmować czynności związane z weryfikacją wartości zabezpieczeń.

16. Agencja ma prawo w uzasadnionych przypadkach żądać ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia, w terminie przez nią wskazanym.

17. Niedochowanie przez pożyczkobiorcę obowiązku ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia w terminie wskazanym przez Agencję będzie stanowiło przypadek Nieprawidłowości po stronie pożyczkobiorcy.

18. W uzasadnionych przypadkach Agencja może skorzystać z przyznanych jej uprawnień do należytego, w drodze negocjacji lub innych kroków prawnych, dochodzenia roszczeń przysługujących zarówno jej jako Pośrednikowi Finansowemu, jak i BGK przeciwko pożyczkobiorcy (Ostatecznemu Beneficjentowi).

19. Pożyczkobiorca zgadza się na cesję na rzecz BGK praw z wierzytelności i zabezpieczeń ustanowionych przez niego na rzecz Pośrednika Finansowego w związku z zawartą Umową Operacyjną II Stopnia, zawartą pod Warunkiem Zawieszającym wystąpienia Nieprawidłowości.

20. W razie ziszczenia się Warunku Zawieszającego, BGK-Cesjonariusz może dochodzić wszystkich swoich praw wynikających z Umowy Operacyjnej I Stopnia według swojego uznania; w szczególności Cesjonariusz może wydawać polecenia zapłaty Ostatecznym Beneficjentom oraz zajmować wszystkie kwoty do wypłacenia w związku z Zabezpieczonymi Wierzytelnościami, przenosić Zabezpieczone Wierzytelności lub je sprzedawać. 
wersja do druku
Warmińsko - Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie
10-516 Olsztyn, Pl. Gen. Józefa Bema 3 pokój nr 15, tel. 89 521 12 79/89, fax 89 521 12 60
www.wmarr.olsztyn.pl, e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl